Know My Hero

#1 Tripti Saha, DTM

#2 TM Shailja Gartani

#3 TM Simon Kurian